• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 123 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางภัสณญา ศิริหล้า • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2
•
นางอัฉรา โคตรชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
3
•
นางสาวนิดารัตน์ สุวรรณหงษ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
4
•
นายรังสรรค์ ทะนันไชย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
6
•
นายอภิรักษ์ บุตรดีศักดิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
7
•
นางสาวอรศรี บุตรดีสุวรรณ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
8
•
นางสาวชุติปภา จันทรังษี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
9
•
นางสาวขนิษฐา ผุยมาตย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
10
•
นางสาววรนุช วรินทรา • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
11
•
นายสัญญา เคนทรภักดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
•
นางประภาศิริ เชี่ยววิชา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
13
•
นายฉลอง ลีกระจ่าง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
14
•
นายพยุง พลดาหาญ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
15
•
นางนริศรา วังคีรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
16
•
นางอัจฉราพรรณ อุ่นบุญธรรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
17
•
นายสัจพรหม ฉายสุวรรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
18
•
นางสุลี พุ่มไพบูลย์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
19
•
ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
20
•
นายสันทัด ชัชวาลย์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
21
•
นายวิรัช ช่อช้าง • ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
22
•
นายเฉลิมฤทธิ์ จันทะฟอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
23
•
นางสมบูรณ์ โสวภาค • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
24
•
นางอนุสรณ์ ศรีพล • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
25
•
นายสรยุทธิ์ ไวยศยะวรรณ์ • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
26
•
นายธาตรี เนตยวิจิตร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
27
•
นายอุทิศ พิมที • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
28
•
นางวิมล ไวยศยะวรรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
29
•
นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
30
•
นางภัสชมน พิริยสุวัฒน์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
31
•
นางพิมภา บุญชู • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
32
•
นางวราภรณ์ ศรีวิชิต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
33
•
นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
34
•
นายอร่าม บอนสิทธิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
35
•
นายทวีศักดิ์ มูลชาภิรมย์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
36
•
นางสาวบัวพันธ์ โคตุเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
37
•
นางสาวกันจนา หองทองคัด • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรม
38
•
นางสาวพนิดา อัคคะ • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
39
•
นางรัตนาภรณื จำปาม่วง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
40
•
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
41
•
นางรักชนก คิดคำนวน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
42
•
นางเสถียร สุนาทร • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
43
•
นางมะลิวัล ศิริหล้า • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
44
•
นางสาวรัติยา มาละวัลย์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
45
•
นางสาวดวงเดือน คำอ่อน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
46
•
นางสาวพิมพ์ใจ จันทาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
47
•
นางแสงวัน ยศเศือง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
48
•
นางวรภรณ์ โอวาท • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
49
•
นายธรรมนูญ ผันอากาศ • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50
•
นางสมพิศ สระแสง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบ
51
•
นางกตัญญู คำทา • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52
•
นายวิเศษ บุญเกื้อ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
53
•
นางสาวพรทิพา วชิราภากร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
54
•
นายสุดใจ จันทะมูล • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
55
•
นางสาวพัชนี ศรีไชยะ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
56
•
นางจินตนา จรัสศรี • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
57
•
นางสมจิตร พิศิษฐ์โกเศศ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
58
•
นางสาวแคชรียา กำกูด • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59
•
นางพธู เนตยวิจิตร์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
60
•
นางขวัญฤดี สอนศรี • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
61
•
นางสาวกมลรัตน์ ด้วงบู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
62
•
นางสาวยุพิน ป้องศิริ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
63
•
นายสัญชัย ศตเบญญา • ลูกจ้างประจำ งานสื่อการเรียนการสอน
64
นางกัลยา น้อยวัน • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
นางคำแพง สมบัติธง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
66
นางฌาณทิพ หิรัญญะเวช • ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
67
นางดาหวัน สุขสวัสดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
68
นางภักดี ชัชวาลย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
69
นางสมฤดี ไชยเดช • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
70
นางสาวจุฑาภรณ์ แสงชมภู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
71
นางสาวจุฑามาศ พิมพ์โยโชค • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
72
นางสาวชาครียา ไชยเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
73
นางสาวนฤมล คนใหญ่ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
74
นางสาวนิตยา ชะนะบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
75
นางสาวเนตรนภา มีตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
76
นางสาวบังอร กองเบ้า • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
77
นางสาวประภัสสร เกษงาม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
78
นางสาวพนาวัลย์ ผลสุวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79
นางสาวพรทิพย์ นนทจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
80
นางสาวพิไลลักษณ์ คำแพง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
81
นางสาวมณีวรรณ วงษ์ศิริ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
นางสาวยุพิน ศรีพันธบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
83
นางสาวรัตนาภรณ์ ตรีภพ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
84
นางสาวลลิตา ศรีกระทุม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
85
นางสาววิมลรัตน์ ศรีสวาท • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
86
นางสาววิไลพร แสงโสดา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
87
นางสาวศรัญญา หงส์แพง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
88
นางสาวศันสนีย์ นามราชา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
89
นางสาวสิริกร บุตรศรี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
90
นางสาวสุกัลยา นามราชา • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
91
นางสาวสุจิรา ศรีวิรัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
92
นางสาวสุภาภรณ์ สามารถ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
93
นางสาวอรวรรณ วิเศษโวหาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
94
นางสาวอริศรา มูลที • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
95
นางสาวอริสา ศิริรัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
96
นางสาวอังคณา ถำวาปี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
97
นางสิตา โนราช • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
98
นางสุมัทธา ผันอากาศ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99
นายเกียรติศักดิ์ สุริยะวงค์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
100
นายคำพี ทองอิน • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ